Τα νέα μας

espa banner el

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 30η Αυγούστου 2015 μέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας την 13η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00μ.μ

με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(από το τηρούμενο βιβλίο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ