ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Η πρώτη ύλη που  μεταφέρεται στο χώρο για επεξεργασία και ανακύκλωση  προέρχεται από εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες , κατασκευές και κατεδαφίσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εκτέλεσης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και τα οποία χαρακτηρίζονται ως ΑΕΚΚ.

Τα αρχικά παραληφθέντα υλικά αφού γίνει προδιαλογή  επί του εδάφους οδηγούνται από  τη χοάνη παραλαβής προς τον  προδιαλογέα ώστε να γίνει διαχωρισμός από τα χώματα.

Τα καθαρά πλέον υλικά οδηγούνται στους  σπαστήρες προς περαιτέρω θραύση και από εκεί  προς τη φάση της τελικής τους διαλογής , στα δονητικά κόσκινα αφού προηγουμένως απομακρυνθούν μέσω  μέσω στατικών  μαγνητών τα  μεταλλικά υλικά που ενδεχομένως προέκυψαν από την θραύση των χωμάτων στον σπαστήρα.

 Στα δονητικά κόσκινα διαχωρίζονται σε επιθυμητές κοκκομετρίες (0-5 mm, 5-28 mm, 28-70 mm) και μεταφέρονται σε σιλό ανάλογα με το μέγεθός τους.

Από τα σιλό φορτώνονται σε φορτηγά αυτοκίνητα και συγκεντρώνονται σε σωρούς ανάλογα με το μέγεθος ή την κατηγορία των υλικών και προωθούνται στην αγορά για επιχωματώσεις ή την κατασκευή  έργων ανάλογα με την ποιότητά τους.

Τα μεταλλικά απόβλητα μεταφέρονται σε κατάλληλες μονάδες ανακύκλωσης.