ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Η διοίκηση της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή μιας πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια της εργασίας προσαρμοσμένης στις δραστηριότητές της στα πλαίσια της οποίας :
- α) της ανάληψης της συνολικής υπευθυνότητας και υποχρέωσης λογοδοσίας για την πρόληψη των εργατικών τραυματισμών και ασθενειών, όπως επίσης και για την παροχή ασφαλών και Υγειών χώρων εργασίας και δραστηριοτήτων.
- β) της διασφάλισης ότι η πολιτική και οι σχετικοί στόχοι της ΥΑΕ καθιερώνονται και είναι συμβατοί με τον στρατηγικό προσανατολισμό τον Οργανισμού.
- γ) της διασφάλισης ότι οι απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ ενσωματώνονται στις επιχειρησιακές διεργασίες τον Οργανισμού.
- δ) της διασφάλισης ότι διατίθενται οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και τη βελτίωση τον συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ.
- ε) της γνωστοποίησης της σημαντικότητας της αποτελεσματικής διαχείρισης της ΥΑΕ και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τον συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ.
- στ) της διασφάλισης ότι το σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και
- ζ) της καθοδήγησης και υποστήριξης τον προσωπικού, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ.
- η) της διασφάλισης και της προώθησης της συνεχούς βελτίωσης.
- θ) της υποστήριξης των λοιπών διευθυντικών στελεχών τον Οργανισμού ώστε να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στους τομείς υπευθυνότητάς τους. 
- ι) της ανάπτυξης, καθοδήγησης και προαγωγής μιας κουλτούρας στον Οργανισμό που υποστηρίζει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τον ΣΔ της ΥΑΕ.
- ια) της προστασίας των εργαζόμενων από αντίποινα, όταν καταθέτουν αναφορές για περιστατικά, κινδύνους, απειλές και ευκαιρίες. 
- ιβ) της διασφάλισης ότι ο Οργανισμός καθιερώνει και εφαρμόζει διεργασία για διαβούλεύση και συμμετοχή των εργαζόμενων.
- ιγ) της υποστήριξης της συγκρότησης και λειτουργίας επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας.

- Η πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια της εργασίας γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και στους συνεργάτες, προμηθευτές – υπεργολάβους, ενώ είναι διαθέσιμη και στο κοινό (ενδιαφερόμενους φορείς, υπηρεσίες κ.ά.)
- Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ανασκοπείται περιοδικά κατά τις συνεδριάσεις ανασκόπησης του ΣΔΥΑΕ και ελέγχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες ώστε να παραμένει κατάλληλη για την Εταιρεία.

Αλεξανδρούπολη 1-3-2020
Πρόεδρος Δ.Σ.
Λασκαράκης Γεώργιος