ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Παραγωγή αδρανών υλικών

Με βάση τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του πετρώματος η εξόρυξη πραγματοποιείται με την χρήση εκρηκτικών υλών (διάτρηση – γόμωση – ανατίναξη). Το μοντέλο εξόρυξης που θα ακολουθείται κατά τις εργασίες εξόρυξης περιγράφεται στην τεχνική μελέτη του λατομείου μας. παρακάτω αναλυτικά. Αυτό το μοντέλο έχει υιοθετηθεί με σκοπό να δημιουργούνται ελεγχόμενες καταστάσεις εξόρυξης και ως εκ τούτου απολύτως ασφαλείς εργασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τυχόν περίοικοι του χώρου επέμβασης.

Ο τρόπος διάτρησης και οι διατάξεις των διατρημάτων επιλέγονται κατάλληλα ώστε σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκρηκτική ύλη και γόμωση να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ήτοι:

Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκρηκτικής ύλης.

Μείωση της εκτόξευσης τεμαχίων του πετρώματος σε μεγάλες αποστάσεις

Μείωση του θορύβου της έκρηξης(μένει ή φεύγει;)

Παραγωγή κατάλληλου εξορυχθέντος προϊόντος προς επεξεργασία

Για την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων κατάλληλης κοκκομετρίας, το εξορυσσόμενο υλικό υφίσταται επεξεργασία στο συγκρότημα θραύσης και κοκκομετρικής ταξινόμησης που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο χώρο του λατομείου. Το συγκρότημα παραγωγής προϊόντων αποτελείται από μηχανήματα πρωτογενούς και   δευτερογενούς θραύσης, κόσκινα και μεταφορικές ταινίες. Το συγκρότημα είναι συνολικής ισχύος 1735.95ΗΡ και η παραγωγική του ικανότητα είναι της τάξης των 2000 m3 παραγόμενων προϊόντων ημερησίως λειτουργώντας σε μια οκτάωρη βάρδια.

Η φόρτωση του εξορυγμένου υλικού από το μέτωπο γίνεται με ένα φορτωτή τύπου CAT 988F.

Για την μεταφορά των εξορυγμένων υλικών από τα μέτωπα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την παραγωγή σκύρων, χρησιμοποιούνται φορτηγά Dumper.

Η μέση απόσταση όπως προκύπτει από τα σχεδιαγράμματα υπολογίζεται σε 300 μέτρα με μέγιστη τα 800 μέτρα.

Καθ’ όλη τη διάρκειας της παραγωγής λειτουργεί σύστημα καταιονισμού ώστε να μην δημιουργείται σκόνη στο χώρο του λατομείου είτε στους δρόμους είτε στα μηχανήματα θραύσης.

Τα εξορυσσόμενα υλικά διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α)Στα υλικά που  προωθούνται για πρωτογενή  και δευτερογενή θραύση προς παραγωγή αδρανών υλικών διαφόρων κατηγοριών ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται

Από τα υλικά που προέρχονται από την παραγωγή θραύσης διαχωρίζονται λίθοι μεγέθους  80 έως 160 mm  που προωθούνται για πλήρωση συρματοκιβωτίων

Μέρος των θραυστών υλικών  που δεν απορροφώνται από την αγορά προωθούνται και πάλι σε τριτογενή θραύση μέσω κατάλληλου συγκροτήματος (TORNADO) προς παραγωγή άμμου με χαμηλό ποσοστό παιπάλης κατάλληλου για παραγωγή ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

β) Σε ογκόλιθους που θα χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή μετά από θραύση με ειδική μηχανική  σφύρα σε μικρότερα μεγέθη  ώστε να προωθηθούν στην αγορά είτε για την κατασκευή λιμενικών έργων είτε για την προστασία των πρανών χειμάρρων και ποταμών.

γ) Επειδή  ο συγκεκριμένος ασβεστόλιθος έχει κριθεί από το εργοστάσιο ζάχαρης ως αρίστης ποιότητας για την παραγωγή ασβέστη απαραίτητου στην παραγωγική  διαδικασία της ζάχαρης ειδική κοκκομετρία μεγέθους από 80-120mm λίθων προωθείται για την παραγωγή ασβέστη για το εργοστάσιο ζάχαρης στην Ορεστιάδα.