Τα νέα μας

espa banner el

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και μάλιστα το άρθρο 183, παράγρ. 1 του ν.4548/2018, και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 14η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθει θεμάτων ημερησίας διάταξης:


Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Κατάργηση των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Θέμα 3ο: Αλλαγή της διάρκειας της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(από το τηρούμενο βιβλίο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ