ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(από το τηρούμενο βιβλίο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ